Ple 25 d’octubre de 2013

SESSIÓ ORDINARI DEL PLE DEL DIVENDRES 25 D’OCTUBRE DE 2013
No tots podem acudir als plens que es fan al poble, bé per feina o per manca d’informació, però des d’APM- Compromís per Manises volem fer uns resums de les nostres intervencions, del que proposem al govern municipal i d’allò que intentem mostrar i no volen vore.
El nostre propòsit des de sempre ha segut mantindre una relació propera amb els ciutadans i ciutadanes de Manises i informar-los del que ocorre realment al poble, així com ser un pont entre els seus problemes i els responsables de resoldre’ls.

Així doncs, arran aquestes publicacions periòdiques volem exposar les nostres intervencions als plens, les nostres propostes i la reacció tant de l’alcalde com dels seus regidors. Com cada més, el nostre partit ha dut al ple una sèrie de propostes que endavant explicarem:

1.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2013 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT

L’empresa Gil Garrido reclama a l’Ajuntament el pagament d’unes obres que va realitzar, pagament que no es realitza com a conseqüència de desacord del mateix amb les factures presentades.
Aquest és el títol d’un dels punts del dia que més controvèrsies va suposar i que vegem necessari explicar.

Com que l’entitat municipal no ho efectua, l’empresa encarregada de l’obra, davant de la no remuneració va interposar un recurs a l’administració local, la qual va incórrer en silenci administratiu.
En aquest cas el silenci administratiu era negatiu, pel que l’empresa va acudir als tribunals, que van declarar la culpabilitat de l’Ajuntament, donant la raó al demandant en una sentència que encara no es firme, es a dir, sobre la que encara caben recursos.

Evidentment, i com la llei indica, es menester satisfer el que s’imposa…però… Qui és el responsable de que s’hagen de pagar 473.000 euros, el que suposa un 2,2 % del pressupost anual de l’Ajuntament? L’interventor, va exposar la contrarietat de l’actuació, doncs utilitzar el Remanent de Tresoreria suposa posar en perill el pagament als proveïdors, i que hauria segut més adient demanar un préstec, encara que l’Ajuntament ja es troba greument endeutat. Per què es deixa tan a la lleugera una resolució d’aquesta magnitud?

El portaveu d’APM-Compromís va demanar explicacions a la regidora d’Hisenda, Maribel Miquel Marticorena, que no va respondre a les preguntes i que tampoc va informar a la comissió en la que participen els diferents membres del ple, del problema que hi havia fins que no hi va haver sentència. Per què no ha contestat l’ajuntament, quan entenem que s’han de contestar a totes les peticions que arriben, a més demostra un descontrol en les obres municipals.
Són evidents les conseqüències econòmiques. El nostre poble té una sèrie de necessitats que no es poden satisfer amb l’excusa de que “No hi ha diners”, en canvi, deixen a la lleugera temes que repercutisen directament al benestar dels ciutadans i ciutadanes, que veuen minats els seus drets i que gaudeixen de menys serveis encara que continuen pagant uns impostos que van destinats als mateixos.

2.- PROPOSTA DEL GRUP APM-COMPROMÍS MUNICIPAL SOBRE POSADA EN MARXA D’UN PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A MANISES

El govern obert es basa fonamentalment en tres principis bàsics: transparència, col·laboració i participació. La participació ciutadana implica una nova forma de relacionar-se entre la ciutadania i els ordes públics, on els primers, junt amb les associacions cíviques, s’impliquen tant en formulació com en l’execució i el control de les polítiques públiques que fins ara havien estat controlades pels poders públics. En els darrers anys hi ha hagut una demanda més alta per part de la ciutadania d’intervenció directa en els governs. Cada vegada tenim una ciutadania que vol, que exigeix ser informada, ser consultada i que vol decidir sobre les polítiques més enllà del vot cada quatre anys. La ciutadania reclama avançar a un model on la democràcia directa siga compatible amb la democràcia participativa que s’ha practicat fins ara. L’elecció democràtica dels representants no pot suposar un fre a la participació directa dels ciutadans en els assumptes públics, tal i com es recull a l’article 23.1 de la nostra Constitució: Article 23 1. Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics, directament o
mitjançant representació, lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal.

La participació ciutadana no és beneficiosa únicament per a la ciutadania, sinó també per als governants, que estableixen així, relacions de complicitats, el que afavoreix la implementació de les polítiques públiques, al conèixer les necessitats i les inquietuds del poble.
Hem d’eixamplar el concepte de ciutadania amb un model de participació ciutadana més adequada a les necessitats dels ciutadans, que són, realment, els coneixedors del medi on viuen.
Encara que existeixen recomanacions europees, la implantació de la “nova democràcia” no ha arribat al nostre poble. Des d’APM-Compromís, demanarem al ple, una nova regulació del reglament de participació ciutadana amb el que hui en dia comptem. Un punt que creguem que es fonamental està relacionat amb els pressupostos municipals, els quals són fixats pel govern. Aquesta discrecionalitat no fa sinó augmentar la desconfiança dels manisers i maniseres, que no solen vore materialitzats els impostos que anualment paguen.

Per aquesta raó creguem que és absolutament necessari que una partida pressupostària estiga destinada al que els ciutadans creguen convenient, per a poder així, estar més a prop de la democràcia que es reclama.
El govern del Partit Popular es va negar amb rotunditat a tal proposta, al·legant que ells estan legitimats a crear els pressupostos al tenir una majoria absoluta. Però, és suficient? Aquesta és la democràcia que volem i necessitem? El nostre agrupament ho considera limitat i retrògrada, una limitació que no permet al votant, al qui realment té veu, a demanar, opinar o senzillament participar.

3.- PROPOSTA DEL GRUP APM-COMPROMÍS MUNICIPAL DE REBUIG A LA REFORMA DE LES PENSIONS

Citant a la ministra de treball, Fàtima Báñez, “el barco de las pensiones no se hunde, se mantiene a flote”. Encara que comencem a acostumar-nos a les metàfores del govern, tan estatal com municipal, no és menys cert que continuem sentint-nos insultats amb els seus intents d’enganyifes . Continuen, ambdós, recolzant-se amb la seua majoria absoluta, encara que s’ha demanat des de l’oposició la esmena a la totalitat de la reforma. El congressista de Compromís, Joan Baldoví, va alertar que el projecte suposava un mecanisme de baixada de les pensions ocult darrere una fórmula matemàtica que s’ha creat per a intentar justificar la reforma. Com el nostre company afegia, que la mesura destrueix el nostre sistema de benestar, el sistema que s’ha construït gràcies als esforços dels ciutadans, que ara es veuen desemparats i sense una garantia.
APM-Compromís per Manises va dur al ple municipal d’octubre, que des del govern municipal es demanara un informe sobre les vertaderes repercussions de la reforma, al que es va contestar, per part del regidor Francisco Gimeno, amb una negativa al considerar innecessària la intervenció municipal, encara que afecte a una gran part de la nostra població.
La relació partidista entre el govern estatal i el municipal no considerem siga suficient per a justificar les actuacions dels primers, doncs la finalitat de la governabilitat estratificada és la de vetlar, a diferents nivells, pel benestar de tos i totes.

4.- PRECS I PREGUNTES

L’última part del ple està destinada als precs i preguntes de l’oposició. Encara que no es solen donar respostes firmes i convincent al respecte, AMP-Compromís continua formulant-ne per a que els problemes dels manisers i maniseres, que no han de caure en l’oblit.
Preguntes
* Per què el centre cultural de les Simetes no es va deixar al Cor Ciutat de Manises, quan el van demanar per a fer un concert, és a dir, una activitat cultural d’interès municipal, amb el pretext de que era necessari la contractació d’un porter, que l’Associació anomenada, estava disposat a pagar. I, per què es va deixar a la confraria de Sant Francesc d’Asís, que no és una associació, per a realitzar les seues festes? hi havia porter? Quins són els criteris? O hem de pensar que l’Ajuntament actua amb arbitrarietat?
*Les escales que hi ha creuant la carretera de Riba-roja, els escalons estan trencats, i la gent ha de creuar, posant en perill les seues vides, quines gestions shan fet davant de la diputació, que es la propietària de la carretera.
*Els post de la llum i de telèfon a la zona de Faitanar i al Carrer Alfons Blat, suposen un perill per als vianants i els vehicles, quan van a eliminar-se? Doncs no hem rebut resposta després de donar tres avisos a l’Ajuntament.
*Que es fera una glorieta o un altre tipus d’accés per a les persones que venen de la presa i han d’incorporar-se a la carretera en sentit cap a Manises.
Precs
*Demanem una millora de la senyalització en la zona de l’hospital, al que ens van respondre que era un tema que ja estaven intentant solucionar el tema.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *